Kreis USA

UE0024-4(E613)


14k 3.8g, Stone 6.0X6.0*2, 1.5*2, 1.2*46